Pracovní skupinapro výzkum duševního zdraví dětí a adolescentů

Mgr. Magdalena Lukasová
Mgr. Magdalena Lukasová Koordinátorka odborných aktivit
Magdalena pracuje jako koordinátorka odborných aktivit projektu SUPREME-MH a jako koordinátorka vzdělávání pedagogických pracovníků implementace programu Všech pět pohromadě. Pracuje také jako školní metodička prevence a učitelka angličtiny na střední odborné škole. Vystudovala obor Sociální pedagogika na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze a momentálně je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalitě. V minulosti pracovala v neziskových organizacích, v soukromém sektoru a ve školství. Dlouhodobě se zabývá duševním zdravím adolescentů a učitelů.
Anna Kagstrom, MSc.
Anna Kagstrom, MSc. Vedoucí pracovní skupiny DZDA
Anna získala bakalářský titul v oboru psychologie na Kalifornské státní univerzitě v Sacramentu a magisterský titul v oboru globální duševní zdraví na Psychiatrickém institutu na King's College v Londýně a na London School of Hygiene and Tropical Medicine. Zabývá se výzkumnými aktivitami souvisejícími s duševní gramotností, lidskými právy, stigmatem a diskriminací, dětskými riziky duševních onemocnění a je členkou WHO Collaborating Centre for public mental health research and service development.
Marta Fišerová, MSc.
Marta Fišerová, MSc. Odborník na dětské duševní zdraví - vytváření materiálů pro děti a učitele
Marta získala titul BSc. v oboru psychologie na University of Sussex a následně vystudovala magisterský obor v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících na University of Edinburgh. V současné době se zaměřuje na výzkum životního stylu a duševního zdraví mladých dospělých v rámci doktorského studia na 1. LF Univerzity Karlovy a spolupracuje s organizací Prague Integration, poskytující podporu v oblasti duševního zdraví expatům v Praze. Od roku 2022 pracuje v NUDZ, kde vytváří obsah pro školení na podporu duševního zdraví dětí, rodičů a učitelů v ČR ovlivněných válkou na Ukrajině.
Zoe Guerrero, MSc., AKC
Zoe Guerrero, MSc., AKC Interní evaluátorka
Zoe absolvovala studium v oborech psychologie a Global Mental Health na King’s College London a London School of Hygiene and Tropical Medicine. V NUDZ pracuje na projektu Destigmatizace iniciativy Na Rovinu a rovněž na projektech v rámci WHO Collaborating Centre zahrnující výzkum na témata národních akčních plánů a duševní gramotnosti a duševního zdraví romské populace v ČR. V minulosti se podílela na výzkumu souvisejícím s kulturní psychologií, gramotností v oblasti duševního zdraví, dopady stigmatu na duševní zdraví a rozvojem destigmatizačních intervencí.
Mgr. Laura Juríková
Mgr. Laura Juríková Výzkumná pracovnice - vývoj učebních osnov a technických materiálů
Laura vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově v Praze, kde nyní pokračuje v rámci doktorského studia. Od roku 2018 pracuje v NUDZ, kde se zabývá tématem duševní gramotnosti a podílí se na tvorbě a rozvoji programu Všech pět pohromadě v rámci projektu SUPREME-MH. Pracuje také ve skupině Prevence a výzkum sebevražd, kde se spolupodílela na formulaci Národního akčního plánu prevence sebevražd 2020-2030 a aktuálně je zapojena do jeho implementace v rámci projektu ImpleMENTAL. Vedle výzkumné činnosti pracuje jako psycholožka a terapeutka.
MUDr. Matěj Kučera
MUDr. Matěj Kučera Výzkumný pracovník
Matěj vystudoval všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v současné době je doktorandem pod společným vedením na Univerzitě Karlově v Praze a Vrije Universiteit, Amsterdam. Od roku 2018 působí jako vědecký pracovník v rámci výzkumného programu Veřejné duševní zdraví NUDZ a jako datový specialista v projektu Destigmatizace, který je součástí reformy psychiatrické péče v ČR. Ve své výzkumné práci se zaměřuje na témata, jako je prevalence deprese u seniorů, destigmatizace lidí s duševním onemocněním a psychická a emoční pohoda nadaných dětí.
Mgr. Ondřej Pešout, Ph.D.
Mgr. Ondřej Pešout, Ph.D. Výzkumný pracovník
Ondřej získal doktorát z oboru pedagogická psychologie na North Carolina State University. Jeho hlavní oblast výzkumu se zaměřuje na rozvoj seberegulovaného učení, kreativity a metakognice formou aplikovaných intervencí ve formálním vzdělávání. Mimo jiné také působí jako lektor pedagogické a vývojové psychologie na katedrách psychologie FF UK a PF UJEP. V roce 2019 se stal členem týmu DZDA a působí v ní jako výzkumný koordinátor. Podílí se na zpracování data a psaní vědeckých výstupů. Se svými kolegy publikoval několik významných vědeckých prací.
Marie Polášková, MSc.
Marie Polášková, MSc. Výzkumná pracovnice - vytváření materiálů pro děti a učitele
Marie získala titul BSc. v oboru psychologie na Durham University a titul MSc. v oboru psychologický výzkum na University of Oxford. Do NUDZ nastoupila v roce 2022 a podílela se na tvorbě materiálů a školení pro děti, rodiče a učitele ovlivněných válkou na Ukrajině. V současné době se zaměřuje na převádění intervenčního programu pro rodiče dětí trpících úzkostmi z Velké Británie do českého prostředí. Tomuto tématu se věnuje i v rámci doktorského studia na katedře psychologie FF UK. Vedle práce v NUDZ pracuje jako terapeut v organizaci poskytující podporu cizincům žijícím v Praze.
Lenka Sušírová
Lenka Sušírová Projektová manažerka
Lenka působí v NUDZ od konce roku 2022 jako projektová manažerka projektu "Podpora duševního zdraví dětí, rodičů a učitelů v ČR ovlivněných válkou na Ukrajině" podporovaným UNICEF a WHO. Díky pracovním zkušenostem napříč ziskovým i neziskovým sektorem a svým organizačním dovednostem má přesah nejen do práce s lidmi, ale i do profesních a systémových prvků firemní struktury. V NUDZ má na starost komplexní podporu projektu a dohled nad jeho průběhem.
Hana Tomášková, MSc.
Hana Tomášková, MSc. Výzkumná pracovnice
Hana získala bakalářský titul v oboru psychologie na University of Plymouth a magisterský titul v oboru Child Development na University College London v Londýně. V současné době je doktorandkou na Univerzitě Karlově. V NUDZ pracuje od roku 2020 a zabývá se výzkumnými aktivitami souvisejícími s duševní gramotností, stigmatem a diskriminací, dětskými riziky vzniku duševních onemocnění v průběhu celého života a rozvojem péče o klienty s duševními onemocněními. Působí v rámci WHO Collaborating Centre for public mental health research and service development. Věnuje se také výzkumu procesu akvizice druhého jazyka a vlivu na exekutivní funkce, paměť a metakognitivní procesy. Je členkou British Psychological Society.
Mgr. Andrea Včeláková
Mgr. Andrea Včeláková Výzkumná pracovnice
Andrea vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. V NUDZ působí od roku 2018, v současné době spolupracuje na tvorbě metodologických materiálů a lektorování kurzů pro učitele v projektu Všech pět pohromadě. Andrea je frekventantkou výcviku v Gestalt terapii a pracuje jako terapeut v soukromé praxi. Své zkušenosti čerpá i z dlouholetého zapojení v amatérském divadle.